Navigace

Obsah

Organizační řád Obecního úřadu Roudnice

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Obec je základním územním samosprávním celkem. Je spravována zastupitelstvem obce. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly, vyplývající ze zákonem vymezené působnosti obce. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Řídí se platnými zákony a podle těchto postupuje při hospodaření obce a dalších úkolech souvisejících, při spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů v souladu se zákonem O obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění (dále jen zákon).
 2. Organizační řád upravuje organizaci Obecního úřadu Roudnice, určuje jeho organizační strukturu.
 3. Postavení a působnost obecního úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a další zvláštní předpisy.


Článek 2
Obecní úřad

 1. V oblasti samostatné působnosti obecní úřad:
  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
  • rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích a s tím souvisejícími zákony a nařízeními.
 2. V oblasti přenesené působnosti obecní úřad vykonává činnost podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu.Článek 3
Zvláštní orgány

 1. Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány kontrolní a finanční výbor, volí jejich předsedy a členy.
 2. Starosta obce zřizuje jako pomocné a iniciativní orgány pro zajištění dalších činností obce a obecního úřadu tyto komise:
  • Inventarizační komisi
  • Kulturní komisi
  • Komisi pro občanské záležitosti
 3. Výbory jednají v souladu se zákonem a svým jednacím řádem a plní úkoly, které jim uloží zastupitelstvo obce.
 4. Komise se řídí vlastním jednacím řádem, výsledky své činnosti předkládají starostovi. Starosta seznamuje s výsledky práce těchto komisí zastupitelstvo obce.


Článek 4
Zastupování

 1. Zastupování zaměstnanců obecního úřadu v době jejich nepřítomnosti určuje starosta. Starosta je povinen zastupující informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce.
 2. Při předávání funkcí a zastupování na dobu delší 3 měsíců se provede písemný zápis. Má-li předávací protokol návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se inventarizace svěřeného majetku.


Článek 5
Odpovědnost

 1. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku podepisuje rozhodnutí a jiná opatření starosta v jeho nepřítomnosti místostarosta. Ve styku s peněžními ústavy podepisuje příkazy k úhradě starosta, místostarosta, účetní dle podpisových vzorů, vždy dvě osoby spolu a razítko. Písemnosti zásadního charakteru ve styku s peněžními ústavy (např. úvěrové smlouvy, smlouvy o sdružení prostředků) podepisuje po předchozím schválení zastupitelstvem obce starosta nebo místostarosta.


Článek 6
Řízení obecního úřadu

 1. V čele obecního je starosta. Obecní úřad je řízen prostřednictvím starosty a místostarosty. Pravomoci a postavení starosty a místostarosty obecního úřadu jsou dány zákonem. Starosta obce jedná jménem obce a je oprávněn k tomuto jednání zmocnit i další zaměstnance obecního úřadu. Pro zajištění činnosti obecního úřadu vydává starosta obce vnitřní směrnice.
 2. Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
 3. Celkový počet zaměstnanců obecního úřadu schvaluje v souladu se zákonem zastupitelstvo obce.
 4. Úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů plní v souladu se zákonem starosta obce, který řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce.
 5. K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost svolává starosta obce pracovní jednání, kde se projednávají materiály, které jsou předkládány na jednání zastupitelstva obce.


Článek 7
Vnitřní chod obecního úřadu

 1. Obecní úřad se zastupitelstvem, komisemi a výbory při své činnosti vzájemně spolupracují a informují se zejména o projednávaných agendách.


Článek 8
Poskytování informací

 1. Informace o činnosti obecního úřadu pro média mohou poskytovat starosta obce a místostarosta, případně pověření zastupitelé.
 2. Správní řízení jsou neveřejná, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Všichni zaměstnanci obecního úřadu jsou povinni zachovávat povinnosti, vyplývající z platných zákonů, týkajících se poskytování informací.


Článek 9
Kontrola

 1. Kontrolní činnost v rozsahu působnosti obecního úřadu vykonává kontrolní výbor. Kontrolní činnost vykonávají zaměstnanci dle pracovních náplní. O závažných poznatcích z kontrolní činnosti neprodleně informují starostu obce.
 2. Kontrolu hospodaření obce zajišťuje nezávislý auditor. Zprávu o hospodaření včetně závěrečného účtu obce schvaluje zastupitelstvo obce.


Článek 10
Závěrečná ustanovení

 1. Spisová služba se řídí spisovým, podpisovým a skartačním řádem. Pracovně právní vztahy se řídí ustanoveními pracovně právních předpisů, pracovním řádem obecního úřadu a dalšími vnitřními směrnicemi.
 2. Organizační řád obecního úřadu a jeho změny a doplňky včetně změny vnitřní organizace obecního úřadu podléhají schválení zastupitelstvem obce.
 3. Organizační řád Obecního úřadu Roudnice byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Roudnice usnesením č. 7/2011 ze dne 29.8.2011 a nabývá platnosti dnem 1.9.2011.

 

Ing. Jana Rejlová
starostka obce Roudnice