Navigace

Obsah

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu v Roudnici  čp. 100. Je umístěna v prvním patře. Veškerá agenda spojená s půjčováním knih je prováděna na počítači s knihovním programem Clavius. Knihovna poskytuje – výpůjční služby, informační služby, rezervaci knih, výměnné soubory knih a veřejný internet.

Knihovna a internetová stanice je pro veřejnost otevřena

pondělí - 14.00 - 17.00 hodin

středa-    14.00 - 18.00 hodin

pátek-       8.00 - 12.00 hodin

 

http://www.knihovnaroudnice.webk.cz/  

HISTORIE ROUDNICKÉ KNIHOVY

Po roce 1900 byly v Roudnici zakládány různé spolky. Patřila mezi ně Hospodářsko-čtenářská beseda, později pak tělovýchovná jednota Sokol. Při obou těchto spolcích vyvíjely činnost divadelní odbory a oba tyto spolky půjčovaly zájemcům knihy.

O počátcích obecní knihovny je v roudnické kronice tento zápis z roku 1930:

Zřízení obecní knihovny. Zákonem o obecních knihovnách zřízena též v naší obci sloučením dosavadní knihovny Hospodářsko-čtenářské besedy a sokolské. Umístěna jest ve vlastní skříni v hostinci „Na Kopečku“. Do knihovní rady zvoleni Josef Charbuský a Čapková Helena.

Další zápis v obecní kronice je z roku 1931: Knihovní rada.Do knihovní rady jmenováni: František Hadinec čp. 128, Šup Bohumil a Nervart Josef. Tato zavedla pravidelné půjčování knih z obecní knihovny, doplnila tuto novými svazky, což má vliv na počet výpůjček, který se úctyhodně množí. Omezené finanční prostředky nedovolují potřebné rozmnožení v té míře, jak by bylo přáním čtenářů.Později byla knihovna přemístěna do hostince „Na Sále“. Nejednalo se o samostatnou knihovní místnost, ale byly sem přestěhovány dvě velké uzamykatelné skříně. Stály v místnosti, které zde sloužily jako šatna a občas zde probíhaly různé schůze. Postupem času byla knihovna přestěhována do budovy místní obecné školy. Zde byla vyhrazena poměrně malá místnost, která však sloužila jen k půjčování knih.

Z osmdesátých let je v kronice tento zápis: Místní lidová knihovna pracuje v obci jako pobočka státní knihovny v Hradci Králové. Knihovnicí je paní Jaroslava Žilková (nar. 1925). Knihy se půjčují jednou týdně. V knihovně je přibližně 2 500 svazků. Pravidelně si knihy půjčuje 55 dospělých a 50 dětí.

Zápisy v obecní kronice z dalších let dokumentují vzrůstající zájem o knihovnu ze strany veřejnosti. V roce 1982 byla práce místní lidové knihovny na velmi dobré úrovni. Knihovnice paní Jaroslava Žilková navázala spolupráci s mateřskou školou a maximálně vycházela vstříc žákům základní školy a studentům středních škol. Radou Okresního národního výboru v Hradci Králové bylo roudnické knihovně uděleno čestné uznání za 1. místo v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. V roce 1984 získala roudnická knihovna četné uznání rady Východočeského krajského národního výboru. V roce 1989 byla knihovna v Roudnici oceněna v celostátním měřítku. Knihovnice paní Jaroslava Žilková se zúčastnila celostátního hodnocení nejlepších knihoven, které proběhlo v Banské Bystřici. Na základě tohoto úspěchu poskytl Místní národní výbor v Roudnici knihovně větší prostory. Ta byla přemístěna do bývalé třídy ve škole.

Počet zájemců o knihy stoupal Velkému zájmu se těšily i časopisy, které zde byly k dispozici. V roce 1996 stoupl počet čtenářů na 130, knihovna měla již 4 250 svazků.

Velkým mezníkem pro práci knihovny se stal rok 2001. Knihovnictví v celém státě zaznamenalo velké změny. Tyto změny souvisely s vybudováním počítačové sítě, na kterou byly ze zákona napojeny všechny knihovny. Dále pak přešly místní lidové knihovny ze správy okresních poboček na obecní úřady. Do zdejší knihovny byl pořízen počítač, který slouží k evidenci výpůjček a k veškerému provozu knihovny. Zároveň zde byla zřízena veřejně přístupná internetová stanice.

V roce 2002 ukončila po 25 letech svoji úspěšnou práci v knihovně paní Jaroslava Žilková. Dnem 1.1.2003 převzala vedení knihovny paní Ivana Novotná.

 

Zpracovala Marie Doležalová, kronikářka obce Roudnice

 

Knihovní řád

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Roudnici, schválenou zastupitelstvem obce ze dne 26.6.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 - Poslání a činnost knihovny

 1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
    a) výpůjční služby
    b) meziknihovní služby
    c) informační služby:
      - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
      - informace z oblasti veřejné správy
      - informace bibliografického a faktografického
         charakteru
      - používání scaneru
      - posílání a vybírání zpráv elektronickou poštou
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně vyjma skutečně vynaložených nákladů na úhradu poštovních nákladů spojených s meziknihovní výpůjční službou.
 3. Knihovna poskytuje tyto placené služby:
    - umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup pomocí telekomunikačního zařízení (internet)
    - tiskové výstupy z počítače
 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky a pod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem služeb a poplatků, který je přílohou tohoto KŘ.

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Článek 3 - Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních údajů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.
 6. Registrovanému uživateli vystaví knihovna čtenářský průkaz.

Článek 4 - Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovnice. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy je možné podávat písemně nebo ústně knihovnici.

Článek 5 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Přístup k počítači je chráněn heslem. Žádná osoba nesmí toto heslo měnit, mazat ani si vytvářet své uživatelské profily. Toto smí provádět pouze osoba oprávněná.
 2. Na pevný disk může uživatel ukládat data pouze se svolením oprávněné osoby a to do společného adresáře C:/PUBLIC, kde si může vytvořit svou složku např. pod svým jménem. Tato data nesmí obsahovat žádné viry a musí být v souladu se zákonem o softwaru a budou zde umístěna na dobu určitou a to 14 dnů. Po této době budou smazána.
 3. Je povoleno používat pouze nainstalovaného softwaru, ve kterém se nesmí měnit jeho nastavení jakož i odinstalace a instalace softwaru, který by byl v rozporu se zákonem a načtením do paměti a vytvořením klíčů v registrech by zpomaloval chod případně i měnil nastavení systému samotného.
 4. Přesun dat je možný pouze pomocí nové zformátované diskety, která bude nejprve zkontrolována antivirovým programem pověřenou osobou. Druhou možností je vytisknutí dat na připojené tiskárně za poplatek.
 5. Přijímat a odesílat poštu lze do velikosti maximálně 0,5 MB i s přílohou.
 6. Získané informace a data v jakékoliv formě na jakémkoliv médiu slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon).

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Článek 6 - Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 Knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Článek 7 - Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v článku 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
  a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury a pod.),
  d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 2. Mimo knihovnu lze půjčovat dokumenty pouze po předložení čtenářského průkazu uživatelem.

Článek 8 - Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ohlásit všechny závady.
 2. U dokumentů vypůjčených meziknihovní službou uživatel potvrdí svým podpisem výpůjčku.
 3. Uživatel může ústně, písemně nebo telefonicky požádat o rezervaci dokumentu.

Článek 9 - Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Článek 10 - Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Článek 11 - Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 4. Jestliže uživatel ani po třetím upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna uživateli manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 12 - Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. POSTIHY NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIOVNÍHO ŘÁDU

Článek 13 - Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 5. Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu v případě jeho ztráty nebo zničení uživatelem je knihovna oprávněna účtovat manipulační poplatek.

Článek 14 - Poplatky za přestupky

 1. Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu jsou uvedeny v Ceníku, který je nedílnou součástí KŘ.

Článek 15 - Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti.
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platný předpisů.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1.8.2002.
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI. PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU

 1. Ceník platných služeb a poplatků Obecní knihovny v Roudnici.
 2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Obecní knihovny v Roudnici.

V Roudnici, dne 1.6.2003
Martin Bitvar, starosta obce

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Obecní knihovna Roudnice

 

 

Zřizovatel: Obec Roudnice
Umístění: Budova Obecního úřadu v Roudnici - I. patro
Adresa: Roudnice čp. 100
50327  Lhota pod Libčany
E-mail: knihovna.roudnice@seznam.cz 
www: www.knihovnaroudnice.webk.cz