Navigace

Obsah

Proč je v Roudnici kanalizace?

Pokud procházíte starověké památky, zjistíte, že již Athénách, Olympii, Milétu a jiných starořeckých městech byla systematická kanalizace. Nejstarší dochované počátky nakládání s odpadními vodami jsou cca 5000 let staré (provincie Sindh, Pákistán). Již tak dlouho se lidstvo snaží odvést odpadní vody z oblasti bydlení do jiných území, kde odpadní voda nebude škodit. V současnosti, ve 21. století, již není možné neškodně odvádět nečištěné vody do recipientu, protože hustota osídlení to nedovoluje. V roce 1752 proběhly první pokusy s čištěním odpadních vod. Čistící procesy jsou stále vylepšovány a zdokonalovány, viz recyklace vody na vesmírných stanicích. Ale dost historie.

 

Popis kanalizace Roudnice

Počátky stavby systematické obecní kanalizace v Roudnici sahají do roku 1995. Nejnovější úsek stokového systému byl postaven na počátku roku 2018.

Kanalizace v Roudnici má celkovou délku 2 400 m a je vybudována v menší míře z betonu (35 %), větší část je z potrubí plastového (65 %). Kanalizace v Roudnici má celkem 9 výustí a je na ni napojeno celkem 233 obyvatel, což je cca 35 % celkového počtu bydlících. Zbylá část obyvatel obce buď čistí vody předepsaným způsobem a vypouští vyčištěné vody přímo do Roudnického potoka, případně do Hubenické svodnice nebo je čistí a vypouští do trativodu (do vod podzemních).

Kanalizace v obci je v majetku a správě Obce Roudnice, která ji i provozuje.

Obec vlastní právoplatné povolení k nakládání s vodami – povolení pro vypouštění vyčištěných vod do vod povrchových (Roudnický potok, Hubenická svodnice). Rozhodnutí je platné do 4. 10. 2024.

Povolené hodnoty jsou poměrně přísné, protože vycházejí z platné zákonné úpravy pro vypouštění do vodních toků.

Pro Vaši informaci hodnota BSK5 = 40 mg/l, CHSK = 150 mg/l, NL = 50 mg/l (pro vysvětlení symbolů BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní, CHSK – chemická spotřeba kyslíku, NL – nerozpuštěné látky).

Současně s limity pro vypouštění má obec uloženo 1 x za 6 měsíců odběr vzorků výustí V 1 a V 5, z ostatních výustí jedenkrát za rok, kdy musí být prokázáno dodržení výše uvedených hodnot znečištění.

Obecně platí, že nikdo nesmí do kanalizace vypouštět odpadní vody napřímo, bez vyčištění ve funkční ČOV.

 

Čištění odpadních vod v domovních ČOV

Každý majitel ČOV, napojené na obecní kanalizaci, obdržel od svého dodavatele ČOV provozní řád. Toto je dokument, kterým by se měli všichni provozovatelé ČOV řídit. Doporučuji ho najít a občas si osvěžit, co se v něm píše a hlavně se podle něj při provozu ČOV řídit.

Pokud jsou odpadní vody čištěny v ČOV, je nutné ČOV nejen kontrolovat nejméně 1 x týdně (někdy i častěji, záleží na konstrukci a zatížení ČOV), ale i podle platného provozního řádu a podle skutečného objemu kalu v ČOV odvážet kal z čistícího procesu.

Optimální objem kalu v aktivační směsi je rovněž uveden v provozním řádu. Pokud je kalu v ČOV více, než je uvedeno v provozním řádu, může docházet k úniku jednotlivých vloček kalu do odpadního potrubí a ke zhoršování jednak čistícího efektu vlastní ČOV, ale i ke zhoršování kvality vody na výusti do potoka.

Umíte zjistit, kolik kalu máte v aktivační směsi? Je to poměrně jednoduché. Podle předpisu byste měli použít odměrný válec o objemu 1 l, ale je možno to provést i jednoduše. Do nádoby se širokým hrdlem – stačí zavařovací sklenice – naberete kal z místa, kde dochází k okysličení směsi a necháte ½ hodiny odstát. Poté posoudíte, co ve sklenici uvidíte.

Pokud se oddělil kal od vody, kal se drží při dně, je hnědý, nepáchne, je ho méně než polovina sklenice a čistá voda se drží nahoře, je vše v pořádku.

Pokud např. kal zaplňuje po stanovené době celou sklenici a čistá voda se neoddělí, je nutné zavolat servis, aby posoudil stav čištění. Může dojít k přemnožení vláknitých bakterií, které znemožní usazování kalu. V tomto případě určitě dochází k odtoku kalu do odpadního potrubí přes hřeben a tím ke zvyšování hodnot znečištění na výusti. Může nastat spousta dalších variant, které nemá cenu zde popisovat. Zkušený provozovatel po několika letech už zná vrtochy ČOV a ví, co má udělat, aby mu z ČOV zase odtékala čistá voda.

ČOV má na rozdíl od septiku poměrně malý objem, proto je nutné kal vyvážet častěji. Četnost vyvážení je dána zatížením ČOV a přírůstkem objemu kalu ve směsi. Kal majitelé ČOV likvidují v souladu s platnou legislativou na své náklady.

V současné době obec nevybírá stočné, tzn. občané, napojení na kanalizaci a provozující svoje domovní ČOV za službu odvedení vyčištěných odpadních vod neplatí žádný poplatek.

Všichni provozovatelé ČOV musí svoje zařízení provozovat tak, aby rovněž splnili limity znečištění na odtoku z ČOV, které jsou dány pro celou kanalizaci. Znamená to, že voda, odtékající z ČOV musí mít lepší parametry, než jsou hodnoty BSK5 = 40 mg/l, CHSK = 150 mg/l, NL = 50 mg/l.

Jedna z věcí, které jsou pro provoz domovních ČOV podstatné, je vedení provozního deníku, ve kterém by měly být uvedeny všechny zásahy do provozu ČOV, jako kontrola chodu ČOV, čištění nátokového koše, odvážení kalu, seřizování objemu vzduchu do denitrifikace a aerace, odběry vzorků, atp.

Pokud by znečištění na výustech kanalizace nevyhovovalo povoleným hodnotám, bude nutné přistoupit k dalším opatřením, směřujícím ke zlepšení kvality vypouštěných vod na výustech.

V krajním případě, kdy by obec byla za vypouštění odpadních vod nad povolené limity finančně postižena, není vyloučené, že by tyto náklady byly přeneseny na jednotlivé producenty formou zavedení platby stočného za vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace.

 

Vyjádření ke stavbě

Budete – li chtít v Roudnici stavět nebo opravovat dům, garáž nebo provádět jakoukoliv činnost, spadající do kompetence Stavebního zákona, případně Zákona o vodách, atp., je nutno si vyžádat na Obecním úřadě k této stavbě vyjádření. K vyjádření je nutná žádost, kde zhruba popíšete Váš záměr a mapa místa stavby, ze které je jasně patrná nejen identifikace, ale i lokalizace budoucí stavby. Samozřejmostí jsou Vaše iniciály a kontakty (tel., e-mail).

Pokud byste tak neučinili a poškodili některou podzemní síť včetně obecní kanalizace, vystavujete se poměrně vysoké pokutě, jejíž výše je v případě vodovodu a kanalizace určena Zákonem o vodovodech a kanalizacích v platném znění, ostatní správci podzemních sítí mají svoje sazby za poškození.

 

Smlouva o odvádění odpadních vod do obecní kanalizace

V zákoně o vodovodech a kanalizacích v platném znění je v § 8 uvedeno, že odvádění vody do obecní kanalizace je možné pouze na základě uzavřené smlouvy. Podle § 10 stejného zákona je vypouštění odpadních vod do kanalizace bez řádně uzavřené smlouvy posuzováno jako neoprávněné vypouštění a může být sankcionováno.

Proto je nutné s obcí, jako majitelem a provozovatelem kanalizace příslušnou smlouvu uzavřít. Tiskopisy smlouvy k vyplnění jsou k dostání na obci. Ostatně – kdo je napojen na vodovod ve správě KHP a.s., také má uzavřenou smlouvu o dodávce vody.

 

Kanalizační řád

Pro všechny producenty odpadních vod je závazným dokumentem „Kanalizační řád pro kanalizaci obce Roudnice“, schválený vodoprávním úřadem v roce 2014. V něm jsou přesně specifikovány všechny podmínky pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do obecní kanalizace obce Roudnice. Tento dokument je závazný i pro všechny nové producenty, kteří se chtějí na kanalizaci připojit. Je zde uvedeno, jaké limity musí splňovat odpadní voda za ČOV, jak se chovat v případě havárie a další důležité informace pro provoz kanalizační sítě.

Stránka

  • 1