Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Roudnice č. 1/2020  stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Roudnice, včetně nakládání se stavebním odpadem. 

Výši místního poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje Obecně závazná vyhláška obce Roudnice č. 1/2021.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady a výši nákladů na provoz obecního systému nakládání s odpady vyvěšuje Obec Roudnice každý rok na elektronické úřední desce a vývěsce před budovou OÚ. 

Sběrná místa v obci Roudnice

Sběrný dvůr  za budovou Obecního úřadu Roudnice je otevřen ve středu v týdnu, kdy probíhá svoz popelnic na komunální odpad. Provozní doba je od 16 do 17 hodin. Jsou zde kontejnery na směsný komunální odpad, papír, plasty, nebezpečný odpad, jedlé oleje, zelený odpad, kovy a textil.
Na sběrném místě před prodejnou potravin Hruška jsou volně dostupné kontejnery na tříděný papír, plasty, bílé a barevné sklo.
U hřbitova je umístěn volně dostupný kontejner na hřbitovní odpad.
Na veřejných prostranstvých v obci je umístěno mnoho košů na odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Zelené odpady 
Kontejnery na zelený odpad jsou volně dostupné na horním konci obce a u areálu Lesejček.

Co patří a co nepatří do hnědých kontejnerů na zelené odpady?  http://urbanicko.cz/bioodpady/ 

Patří: zbytky: ovoce a zeleniny, květin, pečiva a obilnin, čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů, tráva, listí, zbytky rostlin a plevelů, větve, piliny, hobliny a další dřevěný materiál, který nebyl ošetřen lakem či barvou, zbytky jídel rostlinného původu, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat.

Nepatří: plasty, papír, sklo, plechovky, pleny, zbytky masa, kosti, popel, porcelán, chemikálie, sáčky od vysavačů a ostatní komunální odpad, psí výkaly ,,Pořádek dělá přátele.“

odpad