Navigace

Obsah

Územní plán obce Roudnice

Obec Roudnice má platný Územní plán, který schválilo  Zastupitelstvo obce Roudnice na svém zasedání dne 25. ledna 2006 Usnesením č. 23/2006. K této  územně plánovací dokumentaci bylo vypracováno, schváleno a vydáno celkem 5 změn, které nabyly účinnosti.   

ÚP stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Veškerá dokumentace platného územního plánu je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Roudnici a na Magistrátu města Hradec Králové, odbor územního plánování.