Navigace

Obsah

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu v Roudnici  čp. 100. Je umístěna v prvním patře. Veškerá agenda spojená s půjčováním knih je prováděna na počítači s knihovním programem Clavius. Knihovna poskytuje – výpůjční služby, informační služby, rezervaci knih, výměnné soubory knih a veřejný internet.

 

 

 

 

 

 

 

OTVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY 

 

          pondělí - 14.00 - 17.00 hodin

             středa-    14.00 - 18.00 hodin  

            pátek-      8.00 -   12.00 hodin

           

KNIHOVNA BUDE OD 17.6. DO 21.6. UZAVŘENA.

 

 

 http://www.knihovnaroudnice.webk.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna nabízí nejen služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas.

Knihovna má přes 3800 svazků knih. Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Nechybí ani připojení k internetu, k dispozici jsou návštěvníkům dva počítače.

knihovna

knihovna

    Herbert Louis Samuel

„Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník.“

 

HISTORIE ROUDNICKÉ KNIHOVY

Po roce 1900 byly v Roudnici zakládány různé spolky. Patřila mezi ně Hospodářsko-čtenářská beseda, později pak tělovýchovná jednota Sokol. Při obou těchto spolcích vyvíjely činnost divadelní odbory a oba tyto spolky půjčovaly zájemcům knihy.

O počátcích obecní knihovny je v roudnické kronice tento zápis z roku 1930:

Zřízení obecní knihovny. Zákonem o obecních knihovnách zřízena též v naší obci sloučením dosavadní knihovny Hospodářsko-čtenářské besedy a sokolské. Umístěna jest ve vlastní skříni v hostinci „Na Kopečku“. Do knihovní rady zvoleni Josef Charbuský a Čapková Helena.

Další zápis v obecní kronice je z roku 1931: Knihovní rada.Do knihovní rady jmenováni: František Hadinec čp. 128, Šup Bohumil a Nervart Josef. Tato zavedla pravidelné půjčování knih z obecní knihovny, doplnila tuto novými svazky, což má vliv na počet výpůjček, který se úctyhodně množí. Omezené finanční prostředky nedovolují potřebné rozmnožení v té míře, jak by bylo přáním čtenářů.Později byla knihovna přemístěna do hostince „Na Sále“. Nejednalo se o samostatnou knihovní místnost, ale byly sem přestěhovány dvě velké uzamykatelné skříně. Stály v místnosti, které zde sloužily jako šatna a občas zde probíhaly různé schůze. Postupem času byla knihovna přestěhována do budovy místní obecné školy. Zde byla vyhrazena poměrně malá místnost, která však sloužila jen k půjčování knih.

Z osmdesátých let je v kronice tento zápis: Místní lidová knihovna pracuje v obci jako pobočka státní knihovny v Hradci Králové. Knihovnicí je paní Jaroslava Žilková (nar. 1925). Knihy se půjčují jednou týdně. V knihovně je přibližně 2 500 svazků. Pravidelně si knihy půjčuje 55 dospělých a 50 dětí.

Zápisy v obecní kronice z dalších let dokumentují vzrůstající zájem o knihovnu ze strany veřejnosti. V roce 1982 byla práce místní lidové knihovny na velmi dobré úrovni. Knihovnice paní Jaroslava Žilková navázala spolupráci s mateřskou školou a maximálně vycházela vstříc žákům základní školy a studentům středních škol. Radou Okresního národního výboru v Hradci Králové bylo roudnické knihovně uděleno čestné uznání za 1. místo v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. V roce 1984 získala roudnická knihovna četné uznání rady Východočeského krajského národního výboru. V roce 1989 byla knihovna v Roudnici oceněna v celostátním měřítku. Knihovnice paní Jaroslava Žilková se zúčastnila celostátního hodnocení nejlepších knihoven, které proběhlo v Banské Bystřici. Na základě tohoto úspěchu poskytl Místní národní výbor v Roudnici knihovně větší prostory. Ta byla přemístěna do bývalé třídy ve škole.

Počet zájemců o knihy stoupal Velkému zájmu se těšily i časopisy, které zde byly k dispozici. V roce 1996 stoupl počet čtenářů na 130, knihovna měla již 4 250 svazků.

Velkým mezníkem pro práci knihovny se stal rok 2001. Knihovnictví v celém státě zaznamenalo velké změny. Tyto změny souvisely s vybudováním počítačové sítě, na kterou byly ze zákona napojeny všechny knihovny. Dále pak přešly místní lidové knihovny ze správy okresních poboček na obecní úřady. Do zdejší knihovny byl pořízen počítač, který slouží k evidenci výpůjček a k veškerému provozu knihovny. Zároveň zde byla zřízena veřejně přístupná internetová stanice.

V roce 2002 ukončila po 25 letech svoji úspěšnou práci v knihovně paní Jaroslava Žilková. Dnem 1.1.2003 převzala vedení knihovny paní Ivana Novotná.

 

Zpracovala Marie Doležalová, kronikářka obce Roudnice

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Roudnici

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Roudnici, schválenou zastupitelstvem obce Roudnice dne 26. 6. 2002  a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 1. výpůjční služby
 2. meziknihovní služby
 3. informační služby:
 1. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
 2. informace z oblasti veřejné správy,
 3. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
 4. přístup na internet.
 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:
 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně nebo písemně na adresu: knihovna.roudnice@seznam.cz.  

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. (celý článek konkretizovat podle skutečnosti)
 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. 
 5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 2. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 6. 2003.
 3. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 1. Poučení o ochraně osobních údajů.

 

V Roudnici dne 19. 6. 2018                                                             

                                                                                

Bc. Svatopluk Kněžour, starosta                                                          Ivana Novotná, knihovnice  

 

 

PŘÍLOHA 1 KNIHOVNÍHO ŘÁDU 

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Roudnice (dále jen „knihovna“)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 • Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu …)
 • Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon…)
 • Služební údaje: (číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…)
 • Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace[1]. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce Roudnice.  

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi.

Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí se sídlem Praskačka 12, PSČ 503 33

Kontaktní osoba: Ing. Jana Rejlová, Jana Štěpánková

E-mail:  gdpr@urbanicko.cz, Datová schránka: wy2yghg

 

V Roudnici dne 19. 6. 2018                                                             

                                                                              

Bc. Svatopluk Kněžour, starosta                                                          Ivana Novotná, knihovnice  

 

 

[1] Nabídku okamžitého vymazání historie výpůjček nabízet pouze v případě, že je to knihovna schopna udělat!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Obecní knihovna Roudnice

 

 

Zřizovatel: Obec Roudnice
Umístění: Budova Obecního úřadu v Roudnici - I. patro
Adresa: Roudnice čp. 100
50327  Lhota pod Libčany
E-mail: knihovna.roudnice@seznam.cz 
www: www.knihovnaroudnice.webk.cz