Navigace

Obsah

Historie knihovny


Po roce 1900 byly v Roudnici zakládány různé spolky. Patřila mezi ně Hospodářsko-čtenářská beseda, později pak tělovýchovná jednota Sokol. Při obou těchto spolcích vyvíjely činnost divadelní odbory a oba tyto spolky půjčovaly zájemcům knihy.

O počátcích obecní knihovny je v roudnické kronice tento zápis z roku 1930:

Zřízení obecní knihovny
Zákonem o obecních knihovnách zřízena též v naší obci sloučením dosavadní knihovny Hospodářsko-čtenářské besedy a sokolské. Umístěna jest ve vlastní skříni v hostinci „Na Kopečku“. Do knihovní rady zvoleni Josef Charbuský a Čapková Helena.

Další zápis v obecní kronice je z roku 1931:

Knihovní rada
Do knihovní rady jmenováni: František Hadinec čp. 128, Šup Bohumil a Nervart Josef. Tato zavedla pravidelné půjčování knih z obecní knihovny, doplnila tuto novými svazky, což má vliv na počet výpůjček, který se úctyhodně množí. Omezené finanční prostředky nedovolují potřebné rozmnožení v té míře, jak by bylo přáním čtenářů.

Později byla knihovna přemístěna do hostince „Na Sále“. Nejednalo se o samostatnou knihovní místnost, ale byly sem přestěhovány dvě velké uzamykatelné skříně. Stály v místnosti, které zde sloužily jako šatna a občas zde probíhaly různé schůze. Postupem času byla knihovna přestěhována do budovy místní obecné školy. Zde byla vyhrazena poměrně malá místnost, která však sloužila jen k půjčování knih.

Z osmdesátých let je v kronice tento zápis:

Místní lidová knihovna pracuje v obci jako pobočka státní knihovny v Hradci Králové. Knihovnicí je paní Jaroslava Žilková (nar. 1925). Knihy se půjčují jednou týdně. V knihovně je přibližně 2 500 svazků. Pravidelně si knihy půjčuje 55 dospělých a 50 dětí.

Zápisy v obecní kronice z dalších let dokumentují vzrůstající zájem o knihovnu ze strany veřejnosti. V roce 1982 byla práce místní lidové knihovny na velmi dobré úrovni. Knihovnice paní Jaroslava Žilková navázala spolupráci s mateřskou školou a maximálně vycházela vstříc žákům základní školy a studentům středních škol.

Radou Okresního národního výboru v Hradci Králové bylo roudnické knihovně uděleno čestné uznání za 1. místo v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. V roce 1984 získala roudnická knihovna četné uznání rady Východočeského krajského národního výboru. V roce 1989 byla knihovna v Roudnici oceněna v celostátním měřítku. Knihovnice paní Jaroslava Žilková se zúčastnila celostátního hodnocení nejlepších knihoven, které proběhlo v Banské Bystřici. Na základě tohoto úspěchu poskytl Místní národní výbor v Roudnici knihovně větší prostory. Ta byla přemístěna do bývalé třídy ve škole.

Počet zájemců o knihy stoupal Velkému zájmu se těšily i časopisy, které zde byly k dispozici. V roce 1996 stoupl počet čtenářů na 130, knihovna měla již 4 250 svazků.

Velkým mezníkem pro práci knihovny se stal rok 2001. Knihovnictví v celém státě zaznamenalo velké změny. Tyto změny souvisely s vybudováním počítačové sítě, na kterou byly ze zákona napojeny všechny knihovny. Dále pak přešly místní lidové knihovny ze správy okresních poboček na obecní úřady. Do zdejší knihovny byl pořízen počítač, který slouží k evidenci výpůjček a k veškerému provozu knihovny. Zároveň zde byla zřízena veřejně přístupná internetová stanice.

V roce 2002 ukončila po 25 letech svoji úspěšnou práci v knihovně paní Jaroslava Žilková. Dnem 1. 1. 2003 převzala vedení knihovny paní Ivana Novotná.

Zpracovala Marie Doležalová, kronikářka obce Roudnice