Obsah

Směrnice


Obecní knihovna v Roudnici (dále jen knihovna) zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a je registrována jako správce osobních údajů.


Účelem zpracování a správy osobních údajů o uživatelích knihovny je:

  • Přesná identifikace uživatele jako nezbytný předpoklad poskytování výpůjčních služeb a ochrany majetku spravovaného knihovnou.
  • Statistická analýza vzdělanostní skladby uživatelů, sloužící profilaci knihovních fondů.

Základním dokumentem, který písemně stvrzuje smluvní vztah mezi uživatelem a knihovnou je přihláška. Uživatel na ní uvádí svoje osobní údaje a podpisem se zavazuje dodržovat knihovní řád. Zároveň dává souhlas s tím, že knihovna bude svěřené osobní údaje využívat k výše uvedeným účelům. Za nezletilé uživatele podepisují přihlášku rodiče.

Podle § 5 uvedeného zákona je knihovna povinna zpracovávat pouze pravdivé, přesné a ověřené osobní údaje. Jedná se o:

  • Příjmení a jméno
  • Datum narození
  • Adresu místa trvalého pobytu, adresa místa pobytu, které není s místem trvalého pobytu shodné

Evidence uživatelů, která obsahuje osobní údaje, je neveřejná a slouží výhradně k interním účelům. Pracovníci knihovny jsou v pracovní smlouvě vázáni mlčenlivostí o získaných osobních údajích, to i po skončení pracovního poměru.


Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud čtenář neobnoví 2 roky registraci (a má zároveň vypořádány všechny závazky vůči knihovně), má se členství v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:

1. Originální písemnosti (přihlášky čtenáře) jsou fyzicky zlikvidovány podle Skartačního řádu Obecního úřadu v Roudnici.

2. Údaje v počítačové databázi jsou vymazány.


V Roudnici, dne 1. 6. 2003
Martin Bitvar, starosta obce